VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY (dále jen „Podmínky“)

vydané společností UGO trade s.r.o. IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473 (dále jen „prodávající“):

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) na nealkoholické nápoje, sorbety a jiné potraviny vyráběné a distribuované prodávajícím, zejména balené saláty a lehká jídla (dále společně jen
„zboží“) mezi prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.ugo.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

1.3. Znění Podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající informuje o změnách či doplnění Podmínek zákazníky na webové stránce s tím, že upravené znění Podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

1.4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může taktéž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webové stránky.

2.2. Uživatelský účet zákazníka je založen vyplněním registračního formuláře, který obsahuje především tyto údaje:

  • jméno a příjmení zákazníka
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • doručovací adresa
  • heslo

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem/emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací 1nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Podmínek).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodávající zveřejňuje na webové stránce aktuální nabídku zboží, které si zákazník může zakoupit a osobně vyzvednout na zvolené provozovně anebo nechat doručit v rámci zóny rozvozu zvolené provozovny vyznačené na webové stránce.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci vymezené zóny rozvozu. Zboží nelze doručit mimo zónu rozvozu zvolené provozovny.

3.4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory aj.) hradí zákazník.

3.5. Zákazník na webové stránce vyplní doručovací adresu zboží anebo vybere provozovnu prodávajícího pro osobní odběr. Po zadání doručovací adresy zboží je zákazník informován, zda se zadaná adresa nachází v zóně rozvozu některé z provozoven prodávajícího a o jakou provozovnu se jedná. Poté co zákazník zvolí provozovnu prodávajícího Zákazník vybere objednávané zboží vložením zboží do elektronického nákupního košíku na webové stránce. Zákazník zvolí datum a čas doručení zboží. Je-li zákazník přihlášen do svého uživatelského účtu, do objednávkového formuláře se automaticky vyplňují adresní a identifikační údaje zákazníka uvedené při registraci. Nemá-li zákazník zřízen uživatelský účet, vyplní do objednávkového formuláře své adresní a identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Místem plnění kupní smlouvy je adresa, příp. doručovací uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

3.6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Před zasláním objednávky zákazník "zaškrtnutím" prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Podmínek a 2jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny apod.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (na e-mail či telefonicky).

3.9. Objednávka je závaznou nabídkou zákazníka na uzavření kupní smlouvy. Prodávající má povinnost neprodleně zákazníkovi přijetí objednávky potvrdit, a to na adresu elektronické pošty anebo na telefonní číslo, které zákazník uvedl při registraci. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem smluvní vztah.

3.10. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo Podmínky.

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy i po jejím uzavření bez jakýchkoli sankcí, zejména jsou-li údaje uvedené v objednávce chybné, neúplné či fiktivní anebo není-li z kapacitních důvodů vyřízení objednávky možné.

3.12. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupná třetím stranám. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na webové stránce. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti anebo platební kartou při převzetí zboží na zvolené provozovně;
b) bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány ČSOB;

4.3. Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby dle bodu 4.2. písm. a) těchto Podmínek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby dle bodu 4.2. písm. b) těchto Podmínek je kupní cena splatná před dodáním zboží. Údaje k zaplacení (URL adresa k provedení platby) budou zákazníkovi doručeny teprve po potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník je povinen uskutečnit platbu do 5 minut od doručení údajů k zaplacení, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude zákazník informován na poskytnutou e-mailovou adresu.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn dodání zboží odepřít, pokud zákazník neuhradí kupní cenu zboží sjednaným způsobem.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a předá jej zákazníkovi spolu se zbožím.

V. Přeprava a dodání zboží

5.1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží na místo určené zákazníkem v objednávce V případě, že prodávající nebude moci splnit termín plnění, musí o tom zákazníka předem informovat.

5.2. Zákazník je povinen zboží v místě a termínu plnění kupní smlouvy převzít, popř. zajistit jinou osobu, která zboží převezme.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

VI. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

6.2. Vady co do druhu, množství a jakosti zboží a obalů, které lze s vynaložením obvyklé péče zjistit při přejímce zboží je nutné reklamovat okamžitě při převzetí zboží, jinak zákazník ztrácí nároky z odpovědnosti za takové vady zboží.

6.3. Záruční lhůty zboží jsou uvedeny na jednotlivých výrobcích datem spotřeby.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího či na adrese elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží převzetím koupeného zboží.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

7.6. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením.

7.7. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VIII. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Odstoupení může být zasláno na vzorovém formuláři, který je uveřejněných na webových stránkách obchodu.

9.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

X. Závěrečná ustanovení

10.1.Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.2. 2022.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se právní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a pro řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy České republiky, jejichž místní příslušnost je určena dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.4. Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Stáhnout formulář

Ostrava, dne 1.2. 2022